Etický kodex

 

Etický kodex společnosti Confucius jazyková škola má za cíl napomáhat vytváření vysoké úrovně vzájemných vztahů mezi jazykovou školou, klienty a lektory, a vždy jednat férově a objektivně.

Naši zaměstnanci a externí spolupracovníci:

- zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se poskytování služeb a údaji, které v průběhu činnosti získají od našich klientů

- chovají se vždy eticky a ohleduplně vůči všem klientům a partnerům tak, aby nepoškodili dobré jméno společnosti

- dbají i v osobním životě, aby vždy jednali v souladu s platným právním řádem, dobrými mravy a obecně platnými zásadami slušného chování

- uplatňují ke všem klientům zdvořilý a korektní přístup

- vykonávají činnost s odbornou péčí a respektují zájmy klienta.


Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance a externí spolupracovníky jazykové školy Confucius.


V Praze, dne 14.7. 2016